Individual Members & Trees

Boucher Bunch List members

Click on their names to view their individual pages and family trees; click on their address to send them e-mail.

 NAME  E-MAIL ADDRESS  BOUCHER FAMILY LINE
Mike Boucher Click here to E-mail Mike  Thomas Boucher 1780 > Elisha Boucher 1804 > Moses Boucher 1839 > Arthur Boucher 1886 >
Danna Rice dr526jkr@yahoo.com Thomas Boucher 1780 > Elisha Boucher 1804 > Moses Boucher 1839 > Sarah Boucher Bryant 1866 >
Gwen & Robert Boucher gjboucher@comcast.net Thomas Boucher 1780 > Elisha Boucher 1804 > Richard Boucher 1826 >
Kay Kazmir kkazmir01@sprynet.com Thomas Boucher 1780 > Elisha Boucher 1804 >Rebecca Boucher 1823 >
Willard Stallings (deceased) Thomas Boucher 1780 > Elisha Boucher 1804 >Lockey Boucher 1850 >
Sylvia Magee Mayme9@aol.com Thomas Boucher 1780 > Joseph Boucher 1826 > Augustus Boucher 1850 > Robert Riley Boucher 1880 >
Val Williams vwilliams@juno.com Robert Boucher 1766 > Wiliam Boucher 1790 > Elisha Boucher 1821> Anna Jane Boucher 1846 > Chester Arthur Romines 1883 >
Jan Scott nakomis@universe.com Robert Boucher 1766 > Wiliam Boucher 1790 > Elisha Boucher 1821> Anna Jane Boucher 1846 > Elisha Fitzgerald Romines 1869
Nancy M. Hughes nmh@cptnet.com Robert Boucher 1766 > Wiliam Boucher 1790 > Gadi Gray Boucher 1824 > Samuel Porter Boucher 1851 >
Donna Lingren donnaraye@sbcglobal.net Robert Boucher 1766 > Wiliam Boucher 1790 > Elisha Boucher 1821 > William Robert Boucher 1848 > Clara Boucher 1881 >
Judie White judie@thelockes.com Robert Boucher 1766 >William Boucher 1790 >Elisha Boucher 1821 >Samuel Boucher 1854 > Arthur Boucher 1882 >
Mary Ann Brewster McTee mamctee@outlook.com Robert Boucher ~1770 > Phoebe Boucher abt 1789> Mary Jane McSpadden 1827 > William J Brewster 1859
Sandy McSpadden mcpickle@alltel.net Joseph Boucher 1735 > Robert Boucher? > Phoebe Boucher McSpadden 1795 >
Sarah Walker-Hitt lpc@kanza.net William Boucher > Elisha Boucher >
Gwen & Robert Boucher gjboucher@comcast.net Joshua Boucher 1782 >
Cindy King bindy.king@gmail.com Joshua Boucher > William /Boucher Bucher Sr. b. Cir 1766 > Robert Boucher 1795 > Benjamin Reeves Boucher 1835
Marland Boucher bouchnvic@aol.com Timothy Boucher 1811 > George Boucher 1839 > Harley Boucher 1883 >
Donald Boucher don.boucher@mchsi.com  Matthew Boucher 1700 > Peter Boucher Sr 1743 > Peter Boucher Jr 1770 >
Jean Gaw Buckley gawbuck@sbcglobal.net Matthew Boucher > Peter Boucher Sr 1743> Peter Boucher Jr > John Spilman 1793
Ernie Daigle ernied1953@verizon.net Quatrin Boucher  Est. 1599> Jean Boucher 1650
Steve Smith photo.steve@tds.net Samuel Bauscher  abt 1700> Johan Bauscher 1730> Henry Boucher 1759> David Boucher 1789> Daniel Boucher 1818